Подручје рада: ГИМНАЗИЈА

Наставни план и прогам : преузети

Трајање школовања: 4 године

Статус профила: Од школске 2018/19 редован профил

Ознака одељења: 1- ОУПСИР

Предвиђен за упис: ДА- једно одељење у сваком разреду; наставне групе до 12 ученика

ГИМНАЗИЈА – Одељење за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство је нови обраyовни профил у нашој школи, који пружа најшире могућности ученицима за унапређење својих знања и вештина у области информатике и рачунарства.

ЦИЉ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА:

– пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима;

– стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даЉе школовање, живот и рад у савременом друштву;

– унапређивање језичке, уметничке, културне, научне, техничке и математичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој;

– подршка развоју међупредметних компетенција.

 ИНФОРМАТИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

Ученик компетентно и критички користи технологије информационог друштва у разноврсним ситуацијама и активностима да би остварио личне циЉеве и активности, конструктивно и промишЉено учествовао у животу заједнице. На адекватан начин користи предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циЉ ширење корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно, градећи при томе правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава физичко и ментално здравЉе.

НАЧИН ПРЕЗЕНТОВАЊА ПРОГРАМА:

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовоЉава основне методске захтеве наставе физике:

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и симулације).

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и обнавЉање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закЉучака и да се кроз њихово обнавЉање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнавЉањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из осниовне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања неких претходних.

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.

СТЕЧЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

• Израда софтверских апликација

• Креирање, одржавање и управљање базама података

• Израда статичких и динамичких wеб страница

• Имплементација, одржавање и заштита информационих система

• Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за интернет сервисе

• Постављање и одржавање оперативног система рачунара

• Програмирање у неколико програмских језика и технологија

•Склапање конфигурација, отклањање кварова и одржавање рачунарске опреме

ПОСЛОВНА ПРОХОДНОСТ:У сваком предузећу, установи, агенцији, банци итд. која имају више умрежених рачунара. У фирмама специјализованим за развој софтвера за трећа лица. Најзад, могу да раде као фрееленсер-и, од куће, за потребе многих компанија у свету, било где да су они лоцирани.

ОБРАЗОВНА ПРОХОДНОСТ:Овако конципиране основе омогућују успешан наставак школовања на високим школама или факултетима, не само из области информационих технологија и рачунарства, него и других инжењерских дисциплина.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ, НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАТИКУ.

МАТУРА:
На крају четврте године полаже се матурски испит који се састоји из три дела:

  • полагање опште матуре

НАПОМЕНА: Нашим ученицима, уколико то желе, школа обезбеђује полагање И стручне матуре.

УПИШИ СЕ

Попуни пријаву и упиши се у Техничку школу.