it tehničar

Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Трајање школовања: 4 године

Статус профила: Од школске 2018/19 редован профил

Ознака одељења: 1- ИТО

Предвиђен за упис: ДА- једно одељење у сваком разреду; наставне групе до 12 ученика

Наставни план и програм:

IT tehnicar NPP strucni                   IT tehnicar NPP opsteobrazovni

 

Електротехничар информационих технологија – ИТ ТЕХНИЧАР,  је најновији образовни профил, као редовни у Републици Србији али и у нашој школи.

Дужности – стручне компетенције:

Припрема и организација рада

Израда десктоп апликација

Израда веб апликација (статичких и динамичких веб страница)

Израда и управЉање базом података

Израда техничке документације

ЦИЉЕВИ  СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

ЦиЉ стручног образовања за квалификацију ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА је оспособЉавање лица за израду десктоп и веб апликација и израду и управЉање базом података.

Неопходност сталног прилагођавања променЉивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособЉавана за:

– примену теоријских знања у практичном контексту;

– аналитичко размишЉање и решавање проблема;

– тимски рад;

– примену мера заштите здравЉа и животне средине у процесу рада;

– преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

– препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА

– Стицање основних знања из области електростатике;

– Стицање основних знања из области једносмерних струја;

– Стицање основних знања из области електромагнетизма;

– Оспособљавање ученика за мерења из области електротехнике;

– Оспособљавање ученика за практичну проверу појава и закона из области електротехнике;

– Стицање основних знања о анализи, обради, представЉању и интерпретацији резултата мерења;

– Стицање основних знања из области наизменичних струја, елемената у колу наизменичне струје и везе елемената;

– Стицање основних знања из области сложених кола;

– Стицање основних знања из области спрегнутих и осцилаторних кола;

– Стицање основних знања из области трофазних система.

СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

Дужности – стручне компетенције Задаци – јединице компетенција
Припрема и организација рада – Припрема и одржава потребну опрему, уређаје и софтвер

– ПрикупЉа захтеве клијената, корисника и менаџера пројекта и анализира их у оквиру тима

– Учествује у тиму и ефикасно комуницира са сарадницима

– Комуницира и уважава захтеве клијента

– Спроводи планиране задатке у складу са стандардима квалитета

– Прати иновације у области информационих система и предлаже их за увођење у радни процес

Израда десктоп апликација – Израђује предлог решења десктоп апликације

– Израђује софтверске модуле за апликацију

– Повезује апликацију са базом података

– Спроводи поступке за заштиту од губитака и неовлашћеног приступа корисничких подацима

– Тестира и врши процену ефикасности примене апликације (време, системски ресурси, енергија…)

– Спроводи корекције и поправке у апликацији

– Инсталира и конфигурише решење/апликацију

Израда веб апликација (статичких и динамичких веб страница) – Израђује предлог решења веб апликације

– Израђује делове веб апликације

– Повезује делове веб апликације у функционалну целину у складу са захтевом клијента и дизајнера

– Врши подешавања и оптимизацију веб апликације

– Спроводи сигурносне механизме за заштиту података на вебу

– Повезује веб апликацију са базом података

– Тестира решење и евалуира резултате

– Инсталира решење на веб сервер

Израда и управЉање базом података – Израђује структуру једноставне базе података

– Манипулише садржајима у бази података

– Врши измену структуре базе података

– Одржава функционисање базе података (оптимизација, поправка…)

– Врши сигурносну администрацију база података (права приступа, сигурносне копије, враћање података)

Израда техничке документације – Учествује у припреми пројектне документације

– Припрема елементе за обрачун цене израде решења

– Израђује техничка упутства за коришћење

– Чува и архивира техничку документацију

– Води евиденције у складу са процедурама организације (извршени задаци, радни налози, записник…)

ПОСЛОВНА ПРОХОДНОСТ:

У сваком предузећу, установи, агенцији, банци итд. која имају више умрежених рачунара. У фирмама специјализованим за развој софтвера за трећа лица. Најзад, могу да раде као фрееленсер-и, од куће, за потребе многих компанија у свету, било где да су они лоцирани.
Нашим ученицима обезбеђена предност при запошљавању у партнерским фирмама наше школе.

ОБРАЗОВНА ПРОХОДНОСТ:

Овако конципиране основе омогућују успешан наставак школовања на високим школама или факултетима, не само из области информационих технологија и рачунарства, него и других инжењерских дисциплина.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ, НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАТИКУ.

МАТУРСКИ ИСПИТ (СТРУЧНА МАТУРА)

На крају четврте године полаже се матурски испит који се састоји из три дела:
• испит из матерњег језика и књижевности
• испит за проверу стручно – теоријских знања
• матурски практичан рад

НАПОМЕНА: Ученицима наше школе, по њиховој жељи, обезбеђујемо и полагање Опште матуре

УПИС

Попуни пријаву и упиши се у Техничку школу.