vodoinstalater specijalistaИнсталирање сложених водовода: – проучавање захтева техничке документације, припремање средстава за рад и инсталирање разноврсних водовода: примарне и секундарне мреже, колектора, инсталација у сложеним објектима и сложене мреже цевовода за отпадне воде у објектима и становима.

Контролисање и испитивање инсталација: – проучавање захтева техничке документације и контрола елемената и склопова сложених инсталација; – испитивање сложених водоводних инсталација под притиском, вођење радне документације. Одржавање водоводних инсталација: – пријем радних налога за оправке и оправљање кварова на сложеним деловима водовода у градовима, војним постројењима, у индустрији и код енергетских постројења; – вођење екипа водоинсталатера на терену.

Вођење послова на изради и одржавању водоводних инсталација: – организовање и координирање екипа инсталатера водовода у изградњи и одржавању: распоређивање и контрола извршавања радних задатака и вођење радне документације. Увођење у рад и обука кадрова: – учествовање у организовању, планирању и реализацији обуке и увођења у рад инсталатера и провери њихове стручне оспособљености.